Tag Archives: محافظت از گوش

چه می‌شود اگر بتوان صدای زندگی خود را تنظیم کرد و صداها را در هر زمان و در هر نقطه کم یا زیاد کرد؟ دیگر نیازی نیست از گریه نوزادان فرار کنیم. در کنسرت‌ها نگران گوش‌های خود باشیم. یا صدای بلند همسایه‌ها دیگر شما را اذیت نخواهد کرد و تنها صدایی که دوست دارید را می‌شنوید

با Knops تنها صداهایی که میخواهید را میشنوید

چه می‌شود اگر بتوان صدای زندگی خود را تنظیم کرد و صداها را در هر زمان و در هر نقطه کم یا زیاد کرد؟ دیگر نیازی نیست از گریه نوزادان فرار کنیم. در کنسرت‌ها نگران گوش‌های خود باشیم. یا صدای بلند همسایه‌ها دیگر شما را اذیت نخواهد کرد و تنها صدایی که دوست دارید را می‌شنوید. برای آشنایی با Knops با مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی همراه باشید. ما درمورد Knops صحبت…