Tag Archives: مختار عراضپور

توسط محققان کشور: وسیله کمکی برای حرکت بیماران فلج ساخته شد

نمونه آزمایشگاهی ارتز بلند اندام تحتانی، همراه با مفصل زانوی قدرتی برای بیماران فلج اطفال طراحی و ساخته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مختار عراضپور، مجری طرح «ارتز بلند اندام تحتانی» گفت: ارتزهای قدرتی اندام تحتانی با هدف ممانعت از خم شدن زانو در فاز استانس و تامین خم شدگی زانو در فاز سوئینگ راه رفتن توسعه پیدا کردند و پارامترهای راه رفتن در این بیماران مورد برررسی قرار گرفت. عراضپور…