Tag Archives: classification of exoskeletons

Types_and_Classifications_Of_Exoskeletons-620x264

انواع اسکلتهای بیرونی و طبقه بندی آنان

سامانه‌های اسکلت بیرونی را می‌توان بسته به پرسشهای زیر در دسته‌های گوناگونی جای داد: ۱- با استفاده از وسیلۀ پوشیدنی کدامیک از بخشهای بدن تحریک یا تقویت می‌شوند؟ همۀ بدن بالاتنه: بازوها و تنه می‌توان این دسته بندی را به بخشها ریزتر نیز تعمیم داد: برخی اسکلتهای بیرونی بر مچ و انگشتان تمرکز دارند و برخی دیگر بر مفصلهای کتف و آرنج پایین تنه: می‌توان این دسته بندی را به بخشها ریزتر…