Tag Archives: Edgerton

درمان آسیب نخاعی Ignacio Montoya در آزمایشگا UCLA متعلق به Edgerton

تحریک نخاع برای درمان آسیب نخاعی در UCLA

اسکلت بیرونی پایین تنه مخصوص پا به Ignacio Montoya کمک می‌کند که به جلو حرکت کند. در واقع حرکت بدون کمک یک ابزار جانبی برای قربانیان آسیب نخاعی در آینده نزدیک رخ نمی‌دهد. البته اگر قبول کنیم که هدفی برای آینده است. اما برخی پیشرفت‌ها برای کمک به بیماران آسیب نخاعی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. باید گفت که درمانی برای آسیب نخاعی شدید وجود ندارد. اما یقینا مداخلاتی…